خودکشی٫ تهران

جان باختن زیر پل‌های شهر

زیتون- سارا مدنی: خودکشی‌های علنی اخیر تهران، به نوعی تغییری الگوی خودکشی در ایران را به نمایش گذاشته است. رفتاری که از کنج خانه به دل جامعه منتقل شده تا پیامی فرا‌تر از آنچه که همواره به عنوان عوامل خودکشی