بایگانی

۲۶ تیر ۱۳۹۶

روحانی مضروب در متروی تهران، قاضی سابق دادگاه شهر ری بود

زیتون– خلیل ذوالفقاری، روحانی مضروب در حادثه متروی شهرری در اولین اظهارنظر خود پس از حادثه گفت که موضوع درگیری«امر به معروف و نهی از منکر» نبود. به گفته ذوالفقاری او ضارب را ندیده است و فرد ضارب به صورت ادامه…