بایگانی

۱۴ شهریور ۱۳۹۵

خانه‌ی میرحسین

صالح‌ نقره کار

۱ – مروت زیور اخلاق است و صداقت شرف کلام. مقاصد سیاسی و حوایج دنیایی حقیرتر از آنست که جفا و ظلمی گردن بگیریم و حقی فروگذاریم! در روزگار حصر عزیزانم که ۶ سال است اجازه‌ی ملاقات با آنها را ادامه…