خاتمی حصر سانسور

بازگشت آرام نام خاتمی به رسانه‌ها

زیتون: حصر رسانه‌ای محمدخاتمی رییس‌جمهوری اسبق ایران آرام آرام درحال شکسته‌ شدن است و هشدارهای گاه و بیگاه‌ سخنگوی قوه قضاییه هم دیگر به مانند سابق باعث نگرانی صاحبان رسانه‌‌ها نیست. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه٬ مصاحبه‌ای را با جعفر توفیقی