حمیدرضا عابدیان

بیست و هشت مرداد و حساسیت‌زدایی از «نیروی خارجی!»

  ۱. تاریخ اگر دستمایه ی کشمکش های سیاسی قرار بگیرد، مانع تبدیل «رخداد» به «تجربه» می شود و احتمال تکرار خطاهای پیشین را تشدید می کند. این اتفاقی ست که در جمهوری اسلامی افتاده است.طی این سال ها، بیست

«ما» و مسأله‌ی رفراندوم در اقلیم کردستان

در شرایطی که اقلیم کردستان در وضعیت شکننده و بی ثباتی قرار دارد و‌ دل های بسیاری از مردم کرد، چه در درون مرزهای اقلیم و چه خارج از آن، فسرده و غم‌زده است، برای ورود به موضوع، بایستی بسیار