حقوق بشر اسلامی

«دادگاه بین‌المللی» اسلامی

زیتون ـ مهسا محمدی: ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه ایران، گفت که با «قطعی شدن اعلامیه حقوق بشری اسلامی» در بین کشور‌های اسلامی این اعلامیه باید «ضمانت اجرایی» پیدا کند و آن ضمانت «تشکیل دادگاه بین المللی اسلامی است که