بایگانی

۲۳ فروردین ۱۳۹۷

خاتمی هم به صدا آمد

توپ حصر در زمین روحانی

زیتون-سینا پاکزاد: توپ رفع حصر بار دیگر در زمین حسن روحانی افتاده است. اینک محمد خاتمی نیز از  «سستی» شورای عالی امنیت ملی درباره حصر ابراز ناراحتی کرده و از رئیس‌جمهوری خواسته که خود «فعال» شود و موضوع را حل ادامه…