حداقل دستمرد

نماینده کارگران: هنوز زیر خط فقریم

زیتون ـ جلیل فقیهی: در آخرین ساعات شنبه، ۲۳ اسفند، سرانجام شورای عالی کار، با توافق کارفرمایان و کارگران، افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد سال

آخرین مطالب