حداقل دستمرد

نماینده کارگران: هنوز زیر خط فقریم

زیتون ـ جلیل فقیهی: در آخرین ساعات شنبه، ۲۳ اسفند، سرانجام شورای عالی کار، با توافق کارفرمایان و کارگران، افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ را تصویب کرد. بر این اساس، پایه حقوق کارگران از ابتدای فروردین ماه سال