حداقل حقوق

حداکثر حقوق کارمندان دولت تعیین شد

زیتون– حداقل حقوق شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به

آخرین مطالب