جهانشاه ميرزا بيگي

کل عمارت فلسفه غرب در حال نابودی است

جورج لیکاف (متولد ١٩۴١) زبان‌شناس شناختی امریکایی را عمدتا به خاطر نظریه‌اش درباره استعاره‌ها می‌شناسند؛ نظریه‌ای که نخستین‌بار در کتاب «استعاره‌هایی که با آنها زندگی می‌کنیم» (١٩٨٠) مطرح شد و در شاخه‌های متعددی از علوم از سیاست و ادبیات گرفته