جنگل های زاگرس

زاگرس در آتش می سوزد

یکی از خوانندگان «زیتون» با ارسال تعدادی تصویر از آتش سوزی در جنگل های زاگرس به سکوت خبری رسانه های سراسری بخصوص رسانه ملی در این خصوص اعتراض کرده و افزوده است «حتی مردم عادی که به صورت خود جوش با کمترین امکانات در تلاش برای خاموش کردن آتش هستند، از کوچکترین حمایتی برخوردار نیستند و حتی گاهی مورد اتهامی قرار می گیرند.»