بایگانی

۱۸ فروردین ۱۳۹۵

به بهانه ی فداکاری حمیدگنگو زهی معلم بلوچ

جلال جلالی زاده

حمیدگنگو زهی معلم بلوچ جانش را فدای دانش آموزانش کرد. متاثر از آن نیستم که معلمی جانش را فدای نجات دانش آموزانش کرد .بدان سبب متاسفم که درکشورما تبعیض وبی عدالتی فرهنگی موجب شده‌است تا بسیاری از هم وطنان ما ادامه…