بایگانی

۱۲ مرداد ۱۴۰۰

تنفیذ‌ها؛ از ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰

«ترقیِ‌ معکوس»

زیتون ـ مهسا محمدی: از مرداد ماه سال ۱۳۶۸ که علی خامنه ای اولین تنفیذ حکم ریاست جمهوری در دوران رهبری خود را اجرا کرد تا به امروز، تفاوت‌های قابل ذکری هم در جایگاه او به عنوان رهبر هم در ادامه…