تقی آزاد ارمكی

در ایران انقلاب اجتماعی رخ داد

  انتخابات ریاست جمهوری در کشور به پایان رسید اما فضای انتخاباتی در کشور هنوز ادامه دارد. در نگاه اول، یک طرف پیروز و طرف