تحریم اقتصادی

? جنگ و تحریم اقتصادی، نه ! مذاکره، آری !

زیتون– ۲۰۰ نفر از کنشگران سیاسی ،مدنی و زیست بومی به جنگ و تحریم اقتصادی اعتراض کردند. به گزارش «زیتون» در این نامه آمده است: «جنگ به نفع مردم ایران و مردم امریکا نیست.» در این نامه آمده است: «ما