تاریخ شفاهی

هشتگ «روایت فتنه» تاریخ نویسی توییتری «جنش سبز»

زیتون– کاربران توئیتر از هر دو گروه درگیر در «جنبش سبز» با هشتگ «روایت فتنه» در حال ذکر روایت‌های خود از این واقعه هستند. روایت‌های دو گروه از  این وقایع متفاوت و گاهی متناقض است و این در حالی است