بایگانی

۰۵ آبان ۱۳۹۵

روشن‌فکری دینی و داستان دوپینگ آنان

بهزاد مهرانی

دکتر عبدالکریم سروش در نوشته‌ای که به تازگی منتشر کرده است از اقبال بلند روشن‌فکری دینی گفته و این‌که «حق چنین است که جنین سی‌ساله‌ای که در رحم تاریخ معاصر ایران بود، اینک با نفخه‌ی الهی آماده‌ی زادن می‌شود» و«هیچ ادامه…