بایگانی

۱۵ تیر ۱۳۹۶

حکم انفصال مسئول ارشد نیروی انتظامی به دلیل بدهی نفتی

زیتون– محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از صدور حکم انفصال از خدمت برای یکی از مسئولین ارشد سابق نیروی انتظامی به دلیل بدهی نفتی این نیرو به دولت خبر داد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه…