اکبر گنجی انتخابات خبرگان مجلس مثلث جیم

بدون جامعه مدنی قدرتمند نمی‌توان از سلطان امتیاز گرفت

زیتون: آیدا قجر: اکبر گنجی طراح «مثلث جیم» در انتخابات خبرگان بود. مثلثی که بنا به محاسبات و تحلیل‌های گنجی می‌توانست از خبرگان کنار گذاشته شود. با این وجود پس از اعلام نتایج احمد جنتی در این مجلس باقی ماند. از