اکبر آذربایجانی

در این شرایط بحرانی در بر روی کدام پاشنه می‌چرخد؟

از نخستین امپراتوری و دولت های مدرن در قرن پانزده و شانزدهم میلادی و مفهوم توسعه به معنای مدرن آن کشور ما از نخستین سرزمین‌هایی بود که قدرت‌های جدید در جهان به دلیل شرایط ویژه ژئوپولتیک به آن چشم دوختند.