اکانت جعلی

وقتی هدف وسیله را توجیه می‌کند؛ جعل ‌هویت برای حفظ نظام

زیتون ـ سولماز ایکدر: آتش به اختیاران فضای مجازی زیر سایه «یک‌دست‌تر» شدن حاکمیت، دیگر نیازی به پرده پوشی برای اعمال غیرقانونی و فراقانون‌شان نمی‌بینند و مقابل دوربین با خنده تعریف می‌کنند که چطور با ساختن حساب‌های کاربری فیک و