انجمن حمایت از حقوق کودکان

ازدواج کودکان در تهران به مرز هشدار رسید

زیتون-ثریا عزیزپناه، رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در واکنش به آمار ۱۷ درصدی ازدواج دختران زیر ۱۸ سال در ایران با تاکید بر اینکه این موضوع جای بررسی دارد و اصلا آمار خوشحال کننده‌ای نیست، گفت:« اگرچه