انتخابات مجلس جنتی

ابقای جنتی در خبرگان؛ ابهام برانگیز و معنادار

زیتون- سینا‌ پاکزاد: بودن یا نبودن احمد جنتی٬ مساله این است. ایا معامله‌ای برای ابقای او در مجلس خبرگان صورت گرفته است؟ آیا دولت حاضر شده به شورای نگهبان امتیاز بدهد و جنتی را در لیست خبرگان تهران نگه دارد؟