بایگانی

۱۱ آبان ۱۳۹۶

به عقب بر نمی گردیم؛ چون ما در حال سقوطیم

امیرهادی انواری

یادش بخیر؛ هنوز به سال نکشیده که با شور و امید می نوشتیم و می گفتند: «به عقب بر نمی گردیم» خرداد تمام شد و از صندوق نامزد مورد نظر ما بیرون آمد. ما که می گویم، یعنی کسانی که ادامه…