اميد بهرامي نيا

شرمسارِ صلاح الدّین

گرچه بنا به شرایط دنیای «واقعی» مدتی است از دنیای «مجازی» غایبم و تصمیمی به حضور در آن نداشتم، انتشار یادداشت آقای حسین احمدی نیاز

آخرین مطالب