امنیت شغلی

کار و بی‌کاری در ایران؛ از آمار تا واقعیت

زیتون ـ جلیل فقیهی: هفته گذشته، همزمان با اول ماه مه، روز جهانی کارگر، تجمع جمعی از فعالین کارگری در مقابل مجلس به خشونت کشیده شد و عده‌ای از اعضای گروه‌های کارگری بازداشت شدند. با وجود این شاید خبر سهمگین‌تر