امر به معروف

دانشگاه در عصر رئیسی

زیتون ـ یک هفته پیش بود که خبری در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت مبنی بر «انتخاب وزیر علوم به ریاست شورایِ اسلامی شدن دانشگاه‌ها»، که