افشین حکیمیان

سوداگرانِ غم

پس از چهل سال پدر و مادر پیری را از گوشه‌ی خانه‌شان کشیده‌ و آورده‌اند دم تابوت پسر شهیدشان. مجری خبره می‌رود دم گوش مادر که:«دوست داری بغل‌اش کنی؟ دوست داری؟». و آن نوحه‌خوان خبره‌شان، گویی برای این که بیشتر