اعتراض، ورزشگاه، بازی فوتبال، وزارت کشور، تجمع اعتراض آمیز،