بایگانی

۲۵ فروردین ۱۳۹۵

شباهت‌های ابوبکر بغدادی و اشراف‌زادۀ یاغیِ روس

نیک دنفورت /ترجمۀ: محمد غفوری

اشترنبرک به نوع عجیبی از بودیسم عرفانی معتقد بود. تفسیر وی از ایمان بودایی، احتمالاً همان اندازه برای اغلب بوداییان غریب بود که امروزه اسلامِ افراطی داعش برای مسلمانان عجیب است.