استاد دانشگاه آزاد

حمید صمصام، استاد ادبیات دانشگاه زاهدان، دستگیر شد

زیتون– حمید صمصام٬ استاد ادبیات دانشگاه آزاد زاهدان٬ که به دلیل مسایل نژادی و دینی حقوق دانشجویان بومی را پایمال می‌کرد و سخنانی نفرت‌پراکنانه در زمینه نژادی گفته بود٬ دستگیر شد. پیشتر چند ویدئو از حمید صمصامی٬ استاد ادبیات فارسی