ارس امینی

بازداشت دانشجوی ایرانی مقیم بریتانیا در سفر به ایران

زیتون– ارس امیری، دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا که اسفندماه سال گذشته به ایران رفته بود، بازداشت شده است. به گفته یکی از نزدیکان او این دانشجوی ایرانی از حدود ۵۰ روز قبل در بند ۲۰۹ زندان اوین بازداشت است.