اتحاديه اروپا

???? ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺑﯽ‌ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻮده‌وار ﺧﺎرج ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ

زیتون- ﺟﻤﻌﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎﺑﻖ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت در اعتراض به ﺣﮑﻢ ﺣﺒﺲ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪی بیانیه ای منتشر کردند. به گزارش «زیتون» در این بیانیه آمده است صدور این چنین اﺣﮑاﻤﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن از ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪن ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎل

باج اتحادیه اروپا به ترکیه

زیتون- نابسامانی اوضاع در سوریه برای اگر برای هیچ کس آب نداشت، برای اردوغان و دولت ترکیه نان داشت. تا همین یک سال پیش در آلمان کارنامه دولت اردوغان و نخست‌وزیر او در ترکیه، زیر بیشترین انتقادها بود و به