بایگانی

۰۱ مرداد ۱۳۹۵

خطای پزشکی گریزناپذیر است، اما اهمال پذیرفتنی نیست

گفتگوی با عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

زیتون- شیوا نبوی: «خدا می‌داند تعداد کلماتی که در طول این مدت در توضیح بیماری پدرم از تیم پزشکی شنیدم از تعداد کلمات نامه شما کمتر است. هر چند آخرین جمله یادداشت شما را تقریبا هر روز از تیم پزشکان ادامه…