ابراهیم موسی

ضرورت بازسازی الهیات اسلامی

ما درباره شرایط سیاسی و اقتصادی که امروزه با آن مواجهیم، نیازمند فهم جدیدی از مفهوم خدا و نیز دستورات اسلام هستیم. چگونه می‌توان دین را در یک جامعه مدرن تفسیر کرد؟ با متروکه شدن سیاست سلطنتی، ما دیگر به الهیات سلطنتی نیز نیاز نداریم. این‌چنین الهیاتی سلسه‌مراتبی از ترجیحات را ایجاد می‌کند، اما مفهوم مدرن دولت–ملت باید حقوق تک‌تک افراد را تضمین نماید. به نظر، بسیاری از کشورهای اسلامی تنها چهارچوب ظاهری دولت–ملت را اخذ کرده‌اند اما محتوا و جوهر قوانین آن ها با گفتمان مدرن حقوق بشر سازگاری ندارد.