ابراهيم نبوي

سال تلخ، سال شیرین

سال ۱۳۹۴ هم تمام شد، با تلخی هایی کمتر از سالهای قبل و شیرینی هایی بیش از سالهای قبل. برای ایران سال ۹۴ سال طلایی بود. شاید سالها بود که اینقدر رویدادهای خوب رخ نداده بود و کام ملت شیرین

ای کاش من هم یک اپوزیسیون بودم

این ثامنی از دیشب که فهمیده می خواهم قسمت بعدی اش را بنویسم، گیر داده که جان مادرت بی آبرویی راه نیاندازی، من پیش سر و همسر آبرو دارم، پیش این آمریکایی ها مرا بی حیثیت نکنی. هر چه هم