آرمان ذاکری

«سروش»ِ بی‌پناهان کجاست؟

نقد پاسخ‌ معرفتی به بحران اجتماعی (به بهانه نقد دکتر سروش و مباحث طرح شده پیرامون خرافات‌گراییِ عوام در ایام کرونا) ۱– ویروس کرونا به