بایگانی

۳۱ تیر ۱۳۹۵

جغرافیا و تنهایی استراتژیک ایران

آرش رییسی نژاد

“برای جلوگیری از خون دادن در مرزهای غربی ایران ما می باید در کرانه شرقی دریای مدیترانه، در لبنان، دفاع کنیم.”. گوینده این سخن برخلاف تصوراتی که ممکن است متبادر شود، از مقامات نظام جمهوری اسلامی نیست. بلکه گوینده این ادامه…