شهریور ۲۶, ۱۴۰۲

برای سالگرد قتل بی محابای ژینا

هفتهٔ گذشته با همین رسانهٔ زیتون که همیشه “خون ژینا” را همراه بوده، گفت‌و‌گویی داشتم ، و از مهم‌ترین گزارهٔ آن بسیار استقبال شد: «آقای خامنه‌ای ترسیده و غمگین است». بعضی از دوستان پیام دادند که این، تحلیل است و

استبداد چون بید بر سر بقای خویش می‌لرزد

در نخستین سال از جنبش استبداد سوز #زن_زندگی_آزادی هر آنچه از هر گوشه‌ی این سرزمین نقل شده، از استقرار یک “حکومت نظامی” تمام عیار و لشگرکشی نظام علیه مردم حکایت داشته و خوف از خیزشی دوباره‌! استبداد چنان چو بید

‏سیما صاحبی همسر جعفرپوینده

دست دخترم را گرفتم با نامه‌‌ای در دست به دفتر ریاست‌جمهوری وقت [خاتمی] رفتیم. مرا راه ندادند و فقط نامه مرا گرفتند. بعد از سه روز، زنگ زدند که ما جسدی را پیدا کردیم که با خصوصیات همسر شما شباهت