فروردین ۱, ۱۴۰۲

سلامی از راه دور به نوروز 

۱. می‌شود نوروز را از دوردست‌ها هم سلامی داد می‌شود بر بال نسیم تا بیکران‌ها رفت می‌شود همراه بهار تا بی‌نهایت رست می‌شود در رویش گل، لاله و سنبل، بارش باران، جاری رود روان روی خدا را دید می‌شود عطر