شهریور ۷, ۱۴۰۱

تفسیری تازه از ذات‌انگاری و هسته سخت دین 

در این نوشتار به بحث ذات‌انگاری یا هسته سخت دین دو گونه نگاه خواهیم داشت: الف)نفی و سلب: در این قسمت برخی آرای دیگران در موضوع طرح و نقد و رد می شود ب)اثبات و ایجاب: در این قسمت تز