مهر ۵, ۱۳۹۸

پیشروی سنگر به سنگر «اسلام » در دانشگاه

زیتون ـ محمدرضا سرداری: سال تحصیلی جدید برای صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، با یک شگفت‌زدگی همراه بود. یک هفته پیش از آغاز سال تحصیلی او نزد خانم رحمانی منشی گروه علوم سیاسی رفت تا درباره ارائه

پنج نشست، با دو درک از وضعیت سیاسی

در طول شهریور ماه پنج نشست در شهرهای مختلف اروپا و امریکا با شرکت فعالین سیاسی ایرانی تشکیل شده یا می‌شود که تقریبا تمام گروه‌ها و گرایش‌های موجود در طیف اپوزیسیون ایرانی را پوشش میدهد. ۱- در نیویورک مجاهدین خلق به همراه