تجدیدنظر و تکفیر در اسلام (محسن کدیور، عبدالکریم سروش)

کدام اسلام؟ به بهانه‌ی مناقشاتِ سروش و کدیور + تکمیلی

نوشته‌ی اخیر دکتر سروش درباره‌ی دکتر کدیور [۱] دل را می‌شکند. موضوع اصلی تفاوت مواضع دو اندیشمند است که به تعاملات نامطلوبی انجامید. کاش چنین نمی‌شد. حتی اگر هم دو اندیش‌مند نسبت به هم کم‌لطفی کنند، آرزو بر این است