طرح روز

علیه سکوت

#خشونت_علیه_زنان در تعریف سازمان ملل، هرگونه رفتاری است که می‌تواند به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان بینجامد. (روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان) #خط_سوم