بایگانی

۱۳ بهمن ۱۳۹۴

شاه مجلس فرمایشی تشکیل داده بود و نمی‌گذاشت افراد مستقل و دانا به مجلس بروند

انتقاد دبیرکل مجمع محققین و مدرسین به شوراي نگهبان

زیتون– سید حسین موسوی‌تبریزی، نیز به خیل معترضین به رویکرد شورای نگهبان پیوست . دبیرکل مجمع محققین و مدرسین گفته است:«آنها که مسلمان بودند و قانون اساسی را قبول داشتند و حق شرکت در انتخابات را نیز داشتند. زمان حیات ادامه…