بایگانی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

همیشه حق با غرب نیست!

مهدی امین‌زاده

به دنبال انتشار نقد من بر بیانیه‌ای که یکی از امضاء‌کنندگان آن جناب اکبرین بودند؛ ایشان در مقاله‌ای بدون اینکه اعتباری برای «قدم‌های نورسیده» قائل شوند و نامی از من ببرند؛ تلاش کرده‌اند با «قاب»بندی خاص خود از حقیقت، «نقاب»‌ ادامه…