بایگانی

۰۲ مهر ۱۳۹۵

فکر نمی‌کنم مرتضوی وجدانی داشته باشد

مسعود علی‌زاده٬ بازداشتی زندان کهریزک

نامه مرتضوی من را به همان زمان روزهای فاجعه کهریزک برگرداند. به یاد دارم که همان موقع سعید مرتضوی در یکی از روزنامه‌ها گفته بود کسانی که به کهریزک آمده بودند یک‌سری اراذل و اوباش بودند که سلاح‌های سرد و ادامه…