بایگانی

۰۲ آبان ۱۳۹۵

هیچ‌وقت از جامعه بیگانه نبوده‌ام

گفت‌وگو با محمود دولت‌آبادي

می‌دانید آن کتاب یعنی چه؟! ذره ذره همه رنج‌های بشری من در مدت دو سال! برای نوشتن آن دویست، سیصد صفحه کتاب دو سال در آن حالت ماندم. در آن فضا دو سال ماندن، جنون می‌آورد. بعدا فکر می‌کنید با این وضعیت دیگر دل و دست آدم به کار می‌رود؟