بایگانی

۱۳ شهریور ۱۳۹۶

از ریاست ستاد تا مدیریت رسانه

تکرار مدیریت مرتضی حاجی در روزنامه همشهری

زیتون-احسان مهرابی: مهمان افطار علی‌اکبر ناطق نوری بود و بعد از افطار در اولین جلسه ستاد محمد خاتمی شرکت کرد. به رییس دفتر ناطق نوری هم گفت که به جلسه ستاد خاتمی می‌رود. از آن تیپ مدیران جمهوری اسلامی است که ادامه…