بایگانی

۲۳ تیر ۱۳۹۷

بیاد مرحوم امیرانتظام

غلام‌حسین کرباسچی

مرحوم عباس امیرانتظام پس از تحمل دوره طولانی زندان و حصر درگذشت. باید احترام کسانی که از میان ما می‌روند را نگه داشته و جز ذکر خیرشان بر زبان نرانیم. از همین رو شاید بهتر باشد به ماجرای امیرانتظام و ادامه…